Põhikiri

SIHTASUTUS VALGAMAA ARENGUAGENTUUR PÕHIKIRI 
 
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Sihtasutuse nimi on Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur (edaspidi Sihtasutus).
1.2. Sihtasutuse asukoht on Valga linn, Eesti Vabariik. 
 
2. EESMÄRK
2.1. Sihtasutuse eesmärk on toetada Valgamaa era-, avaliku- ja mittetulundussektori organisatsioonide arendusliku iseloomuga tegevusi ja turismi arendamist läbi informatsiooni levitamise, teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni koordineerimise ja professionaalse nõustamise.
2.2. Sihtasutuse peamised sihtrühmad on:
    2.2.1 ettevõtlus- ja investeerimishuviga isikud ja organisatsioonid;
    2.2.2 piirkonna kohalikud omavalitsused;
    2.2.3 mittetulundusühingud;
2.3. Sihtasutus võib omandada ja omada kinnis- ja vallasvara, aktsiaid ja muid väärtpabereid ning luua ettevõtteid ja allüksusi. 
 
3. VARA
3.1. Sihtasutuse vara ja vahendid moodustavad:
   3.1.1 asutaja poolt üleantavast varast;
   3.1.2 sihtotstarbelistest eraldistest;
   3.1.3 sihtasutuse majandustegevuse tulemist;
   3.1.4 fondidest ja abiprogrammidest saadavatest toetustest;
   3.1.5 riigi- ja kohaliku eelarve eraldistest;
   3.1.6 juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest;
   3.1.7 muudest laekumistest.
3.2. Sihtasutus võib kasutada oma vara üksnes oma eesmärkide täitmiseks.
3.3. Vara kasutamise ja käsutamise korra kehtestab sihtasutuse nõukogu.
3.4. Sihtotstarbelisi eraldisi kasutatakse nende eraldaja või annetaja soovi kohaselt, kui see ei ole vastuolus seaduse või käesoleva põhikirjaga.
3.5. Vara üleandmine sihtasutusele vormistatakse kahepoolse akti või lepinguga kui vähemalt üks osapool seda taotleb. 
 
4. NÕUKOGU
4.1. Nõukogus on 6 (kuus) liiget.
4.2. Sihtasutuse nõukogu koosseis: Valgamaa Omavalitsuste Liit nimetab maakonna kohalike omavalitsuste ettepanekul igast maakonna kohalikust omavalitsusest kaks esindajat.  
4.3. Nõukogu liikmed määratakse kohaliku omavalitsuse volikogu volituste tähtajaks.    
4.4. Nõukogu liikmed valivad enda hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.
4.5. Nõukogu võtab otsuseid vastu koosolekul. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt 
vajadusele, kuid mitte harvem kui ükskord kvartalis. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige.
4.6. Nõukogu võib teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik nõukogu liikmed.
4.7. Nõukogu ainupädevusse kuulub sihtasutuse:
    4.7.1 põhikirja muutmine ja kinnitamine;
    4.7.2 juhatuse valimine ja tagasi kutsumine;
    4.7.3 majandusaasta aruande kinnitamine;
    4.7.4 tegevusaruande kinnitamine;
    4.7.5 kinnis- ja vallasasjade omandamise, võõrandamise ja koormamise otsustamine;
    4.7.6 likvideerimise otsustamine;
    4.7.7 strateegia kinnitamine;
    4.7.8 tegevuskava kinnitamine;
    4.7.9 eelarve kinnitamine. 
 
5. JUHATUS
5.1. Juhatuses on 1 (üks) kuni 3 (kolm) liiget.
5.2. Juhatuse liikmed määratakse ja kutsutakse tagasi sihtasutuse nõukogu poolt.
5.3. Juhatuse liikmed määratakse 3 (kolmeks) aastaks.
5.4. Igal juhatuse liikmel on õigus iseseisvalt esindada sihtasutust õigustoimingutes.
5.5. Juhatuse liikmed on kohustatud kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest ja nõukogu poolt kinnitatud eeskirjadest ja juhenditest.
5.6. Juhatuse liikmele võib maksta tema ülesannete ja sihtasutuse majanduslikule olukorrale vastavat tasu. Tasu suuruse ja maksmise korra määrab nõukogu. Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmiseks tehtud vajalike kulutuste hüvitamist. 
 
6. FINANTS-MAJANDUSTEGEVUS JA KONTROLL
6.1. Sihtasutuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
6.2. Sihtasutuse raamatupidamist ja aruandlust korraldab juhatus vastavalt seadusele.
6.3. Sihtasutuse audiitori määramise, tagasikutsumise ning tasumise korra määrab nõukogu.
6.4. Sihtasutuse audiitor määratakse 3 (kolmeks) aastaks. 
 
7. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE
7.1. Sihtasutuse ühinemine, jagunemine ning lõpetamine toimub nõukogu otsuse alusel seaduses sätestatud juhtudel ja korras.
7.2. Sihtasutuse lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist antakse allesjäänud vara üle asutaja õigusi teostavale isikule.
7.3. Sihtasutuse likvideerijad määrab sihtasutuse nõukogu. 
 
Redaktsioon kehtiv 14.05.2020 alates