Valgamaa ettevõtluskeskkond

Valgamaa pindala – 1 917,11 km²
Omavalitsusüksusi – 3 valda (Valga, Tõrva, Otepää)
Asustustihedus – 14,4 elanikku km² kohta

Rahvaarvult on Valgamaa 15 maakonna hulgas 12. kohal ja pindalalt 14. kohal.  Statistikaameti andmetel elas 1. jaanuaril 2023 Valga maakonnas 27 926 inimest, mis on 2,06% kogu Eesti rahvastikust. Tööealiste elanike arv on 15 946, mis on 57% rahvastikust. Maakonna rahvastikust moodustavad eestlased 80%. Maakonna registreeritud töötuse määr oli 31.12.2022 seisuga 10,8% (Eestis 8,0%) ehk tööta oli 1357 inimest, sh vähenenud töövõimega isikute osakaal 30,1% (Eestis 19,8%).

OMAVALITSUSÜKSUSTE VÕRDLUS

       
 

Otepää vald

Tõrva vald

Valga vald

KOKKU

Rahvaarv, 2022

6 506

5 990

15 291

27 926

Rahvaarv kodakondsuse järgi (Eesti) 2022

6 117

5 791

12 422

24 330

Elussünnid, 2021

72

47

105

224

Surmad, 2021

123

113

301

537

Loomulik iive, 2021

-51

-66

-196

-313

Sisseränne, 2021

162

174

523

451

Väljaränne, 2021

81

161

518

430

Rändesaldo, 2021

81

13

5

21

Ülalpeetavate määr, 2022

60,3

66

62

62,5

Registreeritud töötud, 2022

202

272

883

1357

Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, 2021 (eurot)

1295

1312

1120

1208

mehed

1387

1500

1212

1325

naised

1197

1125

1036

1095

Brutotulu saajad keskmiselt kuus, 2021

2481

2210

5114

9805

mehed

1281

1100

2436

4816

naised

1201

1110

2679

4989

Üldhariduskoolid päevaõppes, 2021

4

5

9

18

Üldhariduskoolide päevaõppe õpilased, 2021

751

588

1 539

2 878

 

Valgamaa ettevõtlus ja majandus

Valgamaal oli ettevõtete arv 2180 seisuga 31.12.2022 , sh füüsilisest isikust ettevõtjaid 499 ehk 23 %. Valgamaal on mikroettevõtete osakaal (alla 10 töötajaga ettevõtted)  94,9 % kõigist Statistikaameti statistilisse profiili kuuluvatest maakonna ettevõtetest.

Tegevusalad, mille kohta deklareeriti tööandjate poolt töötajatele kogusummas kõige enam väljamakseid ning samas olid ka suuremad tööandjad piirkonnas: avalik haldus ja riigikaitse ning puidu- ja mööblitööstus.

Maakonna olulisemad tööstusettevõtted müügitulu suuruse järgi on äriühingute 2021 aasta majandusaasta aruannete alusel:

  • UPM-Kymmene Otepää OÜ– tehas toodab kõrge kvaliteediga spooni ja kasevineeri peamiselt ehitus-, mööbli-, pakke- ja transporditööstusele. Vineeritehase tooraine pärineb peamiselt Eestist.  Müügitulu 58,7 milj EUR, töötajate arv 245, tööjõukulud 6,8 milj EUR, kasum 10,6 milj EUR.
  • Combiwood OÜ– Tõrva vallas asuv puiduvaldkonna ettevõte, tooted on sõrmjätkatud toorikud ja värvitud puitliistud. Müügitulu 51,5 milj EUR, töötajate arv 198, tööjõukulud 5,9 milj EUR, kasum 9,7 milj EUR. 
  • Atria Eesti AS - Valga linnas asuv Eesti üks suurematest toiduainekontsernidest, mis hõlmab täielikku tootmisahelat alates oma seakasvatusest, lõpetades valmistoodete müügiga. Kaubamärgid: Maks & Moorits, Wõro ja VK all kokku ligi 300 erinevat toodet.
    Müügitulu 46,2 milj EUR, töötajate arv 275, tööjõukulud 6,4 milj EUR, kasum 3,6 milj EUR.

Suuremad tööandjad (2021 töötajate arv):
             AS Valga Haigla  370
            Atria Eesti AS  275
            UPM-Kymmene Otepää OÜ 246

Suuremad eksportijad (2021)
UPM-Kymmene Otepää OÜ 58,7 milj EUR - spooni ja kasevineeri tootja
Combiwood OÜ 36,6 milj EUR
OÜ ENGEROS OTEPÄÄ 19,6 miljEUR - tegevusvaldkonnaks kasutatud rasketehnika ost ja müük.
ACLIMA OÜ 11,7milj EUR - rõivatööstusettevõte, toodanguks peenvillastest trikotaažkangast funktsionaalne spordipesu ja eriotstarbelised alus- ja pealisrõivad.
 

 Valgamaal registreeritud ettevõtted seisuga:

Õiguslik vorm 2021 a 2022 a
Füüsilisest isikust ettevõtja 521 499
Osaühing 1533 1636
Aktsiaselts 30 28
Täisühing 4 4
Usaldusühing 5 4
Tulundusühistu 7 9
     
KOKKU 2100 2180

 

Valga maakonna ettevõtted töötajate arvu järgi ja osakaal 2022. aastal

Töötajate arv ettevõttes ettevõtete arv osakaal kõigist ettevõtetest (%)
KOKKU 2180 100
250 ja enam 2 0,15
50-249 19 1,06
10-49 82 3,98
Vähem kui 10 2077 94,82

2022.a seisuga tegutseb Valga maakonnas kõige rohkem ettevõtteid põllu-, metsamajanduse ja kalapüügi valdkonnas, ehk 20 % kõigist maakonna tegutsevatest ettevõtetest.

Valga maakonna ettevõtete jaotus tegevusala (EMTAK 2008) järgi

Vaatlusperiood 2021 2022
Tegevusalad kokku 2111 2180
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük  432 437
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 315 316
Ehitus 270 279
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 173 179
Töötlev tööstus 170 178
Muud teenindavad tegevused 159 173
Majutus ja toitlustus 105 104
Veondus ja laondus 103 100
Haldus- ja abitegevused 94 97
Kinnisvaraalane tegevus 97 96
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 52 60
Info ja side 46 48
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 32 36
Haridus 23 30
Finants- ja kindlustustegevus 17 25
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 10 9
Mäetööstus 7 7
Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 6 6
     

Allikas: Statistikaamet

Uuendatud 30.01.2023

Kultuuripärand