Toetused

RTK (Riigi Tugiteenuste Keskus) toetused ettevõtjale

Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeede - sihtgrupp: Valga, Võru või Põlva maakonnas tegutsev mikro- või väikeettevõtjast äriühing, kes on Eesti äriregistri andmetel tegutsenud vähemalt 36 kuud. Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa Kagu-Eesti piirkonna arengule, toetades ettevõtluse arengut ja innovaatilisust ning mitmekesisemate töövõimaluste teket.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetused ettevõtjale

Innovatsiooniosak -  võimalus hankida tootearenduseks vajalikke teenuseid innovatsiooniteenuse pakkujalt, et katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogilise teostatavuse kohta, teha uuringuid jm. 

Arendusosak sihtotstarbeline toetus arendustegevusteks vajalike teenuste hankimiseks ja/või personali palkamiseks. Toetatakse ettevõtjate koostööd teadusasustuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega, et luua uuenduslik ning kõrgemat lisandväärtust pakkuv toode, teenus või tehnoloogia.

Innovatsioonivõimekuse diagnostika - sihtgrupp tegutsev ettevõtja. Ettevõttele, kellel on soov ja võimekus realiseerida ambitsioonikaid kasvu- ja arenguplaane, kellel on olemas ekspordi kogemused ning kes tegeleb oma toote või teenuse arendamisega. Eksperdi erapooletu hinnang koos võimalikele arenguvajadustele ja -võimalustele osutamisega aitab ettevõttel planeerida oma ressursse sinna, kus neid on kõige rohkem vaja ning keskenduda seeläbi oma ettevõtte kõige olulisemate eesmärkide saavutamisele.

Rakendusuuringute toetuson ellu kutsutud selleks, et aidata ettevõtetel kasvatada teadus- ja arendustegevuse nõudlust, mille tulemusena suureneb ettevõtjate tulu uutest või oluliselt muudetud tehnoloogiatest, protsessidest (s.h digitaliseerimine), toodetest või teenustest. Projekti võib teha ettevõttesiseselt või koostöös teiste ettevõtete, teadusasutuste, katselaborite, intellektuaalomandi ekspertidega Eestist või välismaalt. Rakendusuuringute meetme toetusmäär on olenevalt ettevõtte suurusest, asukohast ja planeeritavatest. Toetuse taotlemisele eelneb kohustuslik eelnõustamine: kaupo.reede@eas.ee

Tootearendustoetus Eurostars - sihtgrupp väikese- või keskmise suurusega ambitsioonikas ettevõte, kes on valmis innovaatiliste toodete/teenuste arendustegevustesse investeerima. Eurostars on rahvusvaheline koostöö meede, mille eesmärk on võimaldada väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetel teha riikidevahelist teadus- ja arenduskoostööl põhinevat tootearendust. Meetme eesmärk on toetada Eesti väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete innovatsioonialast arendusvõimekust ja konkurentsivõimet välisturgudel.
Eurostarsi taotluse esitamine ja taotluse hindamine toimub tsentraalselt Euroopas. Eesti ettevõtete rahastamise otsused vastavalt tsentraalsele hindamisele teeb EAS.


Rahvusvaheliste konverentside toetus - sihtgrupp Eestis registreeritud juriidilised isikud, samuti Eesti riigiasutused ja KOV-id. Rahvusvaheliste konverentside välisturundust ja kvaliteetset korraldust toetame selleks, et sõnum Eestist kui atraktiivsest reisisihist ning oluliste konverentside toimumiskohast jõuaks võimalikult paljude inimesteni ning tooks siia uusi külastajaid. Iga ööbiva väliskülastajaga kaasneb tulu meie teenindussektorile ning igal osalejal peab Eestist jääma mälestus, mis toob teda ja tema sõprusringkonda siia ka tulevikus.

EASi toetatud projektide andmebaas

Tutvu ka EASi pakutavate teenustega

Eesti Töötukassa toetused ettevõtjale

Ettevõtluse alustamise toetuse eesmärk on motiveerida ja toetada ettevõtlusega alustamist.

Palgatoetus - eesmärk on toetada tööandjat pikaajalise töötu, noore, vähenenud töövõimega inimese, rahvusvahelise kaitse saaja või hiljuti vanglast vabanenud isiku tööle rakendamisel.

LEADER toetused ettevõtjale

Leaderi toetusskeemi erinevus teiste toetustega võrreldes on see, et maapiirkondadele antakse võimalus kohapeal otsustada toetuste jagamise üle. Eestis on moodustatud 24 kohalikku tegevusgruppi, kes on koostanud piirkondlikud arengustrateegiad ja nende elluviimiseks saabki toetusi taotleda.

Valgamaal tegutseb 2 LEADER tegevusgruppi:

MTÜ Valgamaa Partnerluskogu pakutavad toetused

MTÜ Mulgimaa Arenduskoja pakutavad toetused

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetused ettevõtjale

Keskkonnainvesteeringute Keskuse põhitegevuseks on rahastada erinevaid keskkonnaprojekte nii Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast kui Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist (ÜF), Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) ja Euroopa Sotsiaalfondist (ESF). Samuti on KIKist võimalik taotleda sihtotstarbelist keskkonnalaenu soovitud projekti elluviimiseks.

 

 

Uuendatud 02.01.2024