Uudised

13:31 22.01.2024

Kuus Lõuna-Eesti maakonda alustavad noorte ettevõtlikkuse edendamiseks suuremahulist koostööprojekti “Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored”

Projekt “Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored” (LEEN) sündis Tartu, Jõgeva, Põlva, Valga, Viljandi ja Võru maakonna arendusorganisatsioonide tihedas koostöös, selle fookuses on 7-26aastaste Lõuna-Eesti noorte ettevõtlikkuse ja omaalgatuse süsteemne arendamine ning noorte sidumine oma kodukohaga. Lõuna-Eesti kuut maakonda ühendava koostööprojekti kogumaksumuseks on kavandatud 3 331 393 eurot.

“Noorte ettevõtlikkuse toetamiseks kavandatav regionaalne koostöö, mis hõlmab kuut maakonda ja kõiki 26 omavalitsust neis maakondades, on esmakordne omataoline koostööprojekt Eestis,” ütleb projekti juhtpartneri, Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Sven Tobreluts. Ta lisab, et perioodil 2024-2026 ellu viidav Tartu, Jõgeva, Põlva, Valga, Viljandi ja Võru maakonna koostööprojekt võimaldab tugevdada Lõuna-Eesti koostööd ning üksteiselt õppides parimad praktikad tervikuks siduda. “Väga oluline on ka teadmine, et noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtluse julgustamine toimub ühtmoodi igas Lõuna-Eesti nurgas, mitte ainult suuremates keskustes,” toob Tobreluts välja.

 Noorte ettevõtlikkuse toetamine on osalevate maakondade huvidest tulenevalt tugevalt seotud paigatunnetuse suurendamise, noorte tagasipöördumise või jäämisega maapiirkondadesse ning sealse majandus- ja kogukonnaelu edendamisel aktiivse rolli võtmisega. Projektis kavandatud tegevuste abil luuakse keskkond, mis toetab Lõuna-Eesti lapse ja noore kujunemist ettevõtlikuks, uutele ja innovaatilistele lahendustele avatuks, nutikaks, konkurentsivõimeliseks ja positiivse ellusuhtumisega täiskasvanuks, kes soovib oma kodukanti tagasi pöörduda. Projekti raames korraldatakse üritusi, koolitusi, arenguprogramme, laagreid, laatasid, konverentse, õppereise, häkatone jm erinevaid tegevusi nii noortele kui ka nende juhendajatele, spetsialistidele, õpetajatele, ettevõtjatele, kooli- ja omavalitsusjuhtidele jt. Laiem eesmärk on välja töötada ja rakendada nii maakondlik kui ka regionaalne mudel noorte ettevõtlikkuse edendamiseks ning kavandada jätkutegevused.

Sven Tobreluts rõhutab, et projekti üks oluline eesmärk on ka koostöö tihendamine kohalike ettevõtjatega. “Ettevõtjaid kaasame erinevates projekti tegevuste etappides konkreetselt kaasa lööma: mentoritena, juhendajatena, erinevaid ühisalgatusi välja töötama,” selgitab ta.  

LEEN-projekti tegevused on suunatud lastele ja noortele vanuses 7-26 eluaastat, juhendajatele, ettevõtlusõppega tegelevatele õpetajatele, ettevõtjatele, lapsevanematele, noortekeskuste töötajatele, noorsootöötajatele, koolijuhtidele, omavalitsusjuhtidele ja spetsialistidele, maakondlikele arendusorganisatsioonidele ning noorte ettevõtlikkuse koordinaatoritele.  

Projektipartnerid on Tartumaa Omavalitsuste Liit (juhtpartner), SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, SA Põlvamaa Arenduskeskus, Tartu Ärinõuandla SA, SA Valgamaa Arenguagentuur, SA Viljandimaa Arenduskeskus, SA Võrumaa Arenduskeskus. Koostööprojekti “Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored” rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest “Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond”  75% ulatuses.   

Kaasrahastanu EL
Valgamaa Arenguagentuur