Uudised

15:45 18.10.2023

Olete oodatud Valgamaa haridusvaldkonna inspiratsioonipäevale

 

Valga- ja Põlvamaa haridusvaldkonna inspiratsioonipäev toimub 16. novembril kell 13.00-15.00 Zoom-keskkonnas.  
 

Inspiratsioonipäeva fookuses on õppijate ettevõtlus – ja karjääripädevuste toetamine –  ainetes lõimituna, õppe- ning õppevälistes tegevustes, õppija ja õpetajate enesearendamise võimalusena, süsteemselt, koos kogukonnaga.  

MIKS? OECDE uuringud näitavad, et  koolis läbiviidud karjääriõppel (ja meie haridussüsteemis ka ettevõtlusõppel) on otsene seos inimese edasise toimetulekuga. Vähesed karjääripädevused ühe tegurina mõjutavad näiteks seda, et Eestis igal aastal terve koolijagu noori ei jätka peale põhikooli haridusteed, rohkem kui kahe klassi jagu gümnaasiumisse astunuid kukub esimesel aastal välja ja kutsekoolist langeb mitusada õpilast esimesel õppeaastal välja kas mitte jõukohase õppetaseme või valesti valitud eriala tõttu.  Karjäärispetsialistid on jaganud Edu ja Tegu programmis oma kogemusi, et noorte vähene kokkupuude töömaailmaga ja karjäärivõimalustega tekitab olukorra, kus neil on  raske näha õppeaine kasulikkust enda jaoks. Karjäärispetsialistile ei ole harvad olukorrad, kus noor ütleb, et ta ei saa aru, miks ta koolis õppima peab, sest „seda ei ole mul ju igapäevases elus vaja“.  Samuti seistakse iseseisvasse ellu astumisel sageli silmitsi igapäevase rahatarkuse ja enda elu juhtimise keerukustega.

KELLELE? Inspiratsioonipäevale on oodatud osalema kõik koolide juhid, ettevõtlus- ja karjääriõpetajad, aineõpetajad, sotsiaalpedagoogid, karjäärinõustajad ja teised noortega töötavad spetsialistid ka väljaspool kooli, kelle roll on toetada üldpädevusi õppes ja õppevälises tegevuses ning soovivad saada selleks inspiratsiooni ning materjale.  

Inspiratsioonipäeva teemad: 

  • Kuidas toetada aineteüleselt ja õppetegevustes laiemalt karjäärivalikuid ehk aidata noorel siduda õppimine päriseluga (kus seda kõike hiljem vaja läheb) ;
  • Kuidas toetada õppes ja erinevates ainetes ettevõtluspädevust ehk noorte loovust ja oskust oma ideid ellu viia;
  • Millised mängud, tegevused ja materjalid on loodud noortega töötajatele ja õpetajatele abivahendiks (kõik tasuta ja kättesaadavad);
  • Kuidas luua üldpädevuste arendamisel koolis ja koostöös kogukonna partneritega süsteemsust.

KAVA

13.00 – 15.00

Ettevõtluspädevused.  Millest koosneb ettevõtluspädevus ning kuidas seda arendada või kogemata blokeerida? Räägime ettevõtluspädevuse alapädevuste arendamisest läbi haridusastemete  noortega kokku puutuva spetsialisti võimalustest noori toetada. Kuidas ettevõtluspädevust arendada, ainena ja lõimitult, erinevatel haridusastmetel, milliste materjalide abil? Esineja: Erika Veide, Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmi alus- ja üldhariduse koordinaator 

Karjääripädevused.  Kas karjääri kujundamise teemad puudutavad ainult lõpuklasside õpilasi? Kellele ja miks on vaja karjääriõpet? Räägime karjääri kujundamise pädevuste sisust ning millist väärtust loob karjääriõpe õpilasele, koolile ja ühiskonnale. Samuti kuidas toetada karjääripädevusi aineõppes ja muudes õppetegevustes süsteemselt ja millised on iga inimese võimalused seda teha.  Ja loomulikult – millised materjalid on loodud abistamaks noortega töötajat. Esineja: Virve Kinkar, Haridus- ja Noorteameti karjääriõppe peaspetsialist 

Süsteemne ettevõtlus- ja karjääriõpe koostöös kogukonnaga.  Kuidas luua ettevõtlus- ja karjääripädevuste arendamise süsteemi ja kuidas kaasata kogukonda, koostööpartnereid? Esineja: Katrin Kivisild, Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmijuht.

 

Registreerumine ei ole enam vajalik, broneerige aeg kalendrites ja liituge Zoomi lingiga. https://eu01web.zoom.us/j/64906864306

 

Inspiratsioonipäev on osalejatele tasuta. Rahastab Haridus- ja Noorteameti ettevõtlus- ja karjääriõppe programm Edu ja Tegu programm Euroopa Sotsiaalfondi toel.  Kaaskorraldajad Põlvamaa Arenduskeskus, Valgamaa Arenguagentuur.  

 

              

Kultuuripärand